راسل المدير حول هذا الكتاب بررسی چگونگی سجده رفتن از قیام نماز