د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول مختصر فقه اسلامی