د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول د عباداتو فلسفه یا اسلامي عبادت پیژندنه