د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول ماهنامه نوار اسلام شماره 47 (شعبان 1433 – ژوئن 2012)