راسل المدير حول هذا الكتاب کوته بینی و زیاده روی درباره علی