تماس با مدیر سایت درباره این کتاب کوته بینی و زیاده روی درباره علی