تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه الکترونیک سایت نوار اسلام شماره 1، اول شوال 1429 ق