تماس با مدیر سایت درباره این کتاب متفکرین اسلامی در برابر منطق یونان